Mladé Řády

Na rozdíl od Starých řádů je moc Mladých méně kosmická a více pozemská. Jsou to politická uskupení s často zásadním významem. Jejich Velmistři a Patriarchové se zapojují do dění a jsou přítomní ve světě obyčejných lidí.

Strážci Chrámu Palladova

Řád Palladinů je jedním z nejznámějších a nejaktivnějších Řádů. Má své kapituly a pevnosti téměř po celém světě, je velmi početný a většinou i oblíbený. Palladinové jsou ctěni pro svou bezvýhradnou ctnost, spravedlivost, dodržování zákonů a v neposlední řadě dokonalý vojenský výcvik. Rytíři tohoto řádu žijí v naprosté chudobě, živí se zdravou a výživnou stravou, dodržují mnohá přikázání čistoty a neustále se zdokonalují v boji a magii. Řád je díky své spolehlivosti na mnoha místech garantem pořádku a míru. Jeho poměrně značné zisky jsou investovány do stavby pevností a chrámů Řádu, drahé a kvalitní výstroje a výzbroje rytířstva, ale též na veřejně prospěšné stavby, akvadukty, nemocnice, kanalizace a tak dále. Existuje krajina zvaná Svobodná země, což je země nepatřící nikomu, nad níž se klene ochraná ruka řádu.

 

Řád Temných Pánů z Xalgonu

Řád Xalgonských rytířů je protiváhou Řádu Palladinů. Jejich vojenská zdatnost je stejná, ne-li větší, než zdatnost Palladinů, a jejich morálka stejně pevná, třebaže vůči palladinské v mnoha směrech negativní. Xalgoni jsou asketové Zla, pijáci krve, střídmí bojovníci oddaní Temnotě. Jejich sídlem je Xalgon, avšak své kapituly mají v mnoha královstvích severu a západu. Jen jediná země hostí zároveň Palladiny a Xalgony a tou je Garion. Oba řády přísahaly, že pokud mezi nimi dojde v území Garionu ke konfliktu, oba je svorně opustí.

Bratrstvo Zpívající Ocele

Řád Uldarských rytířů má v okolních královstvích rozhodně rozporuplnou pověst. Tito veselí braši neztrácejí humor ani v nejtěžších chvílích a jejich výsměšné žerty pošlapaly již čest nejednoho hrdiny. Bojují často posíleni jakousi medovinou a v boji je posedají duchové divokých zvířat. Své meče a válečné sekyry mají ve velké úctě a často jejich účinnost posilují magickými znaky.

Řád Bílého Kamene

Řád Asvittarských rytířů je považován za ještě ctnostnější, než Řád Palladinský, pokud je to ještě možné. Tito elfí rytíři jsou vítáni ještě vřeleji než Palladinové, neboť je známo, že téměř nikdy nevyhledávají konflikt a zabíjení se jim přímo hnusí. To a jejich umělecky zdobené zbroje a jemné oblečení z nich někdy v očích nepřátel dělá slabochy, nicméně jakmile se elfí rytíř rozhodne jednat, málokdo mu dokáže zabránit. Asvittarští rytíři jsou oblíbeni i pro svou společenskost. Většinou dokonale ovládají dvorskou etiketu, znají mnohé z legend a písní a umí hrát na harfu či loutnu.

Lodní Mistři z Mantrinu

Pod tímto zdánlivě obyčejným názvem se skrývá jeden z nejzáhadnějších řádů. Obeznámení lidé jej někdy trefněji nazývají Konkláve podle tradičního sálu, kde se řád schází, ale skutečnost je taková, že se jedná o Mantrinské Mágy. Tito Mágové jsou zároveň staviteli legendárních ocelových mantrinských lodí a jejich kormidelníci. Řád byl zakázán a oficiálně rozpuštěn po porážce Mantrinu spojenými loďstvy Siranie a Gandhary, ale i po zákazu pokračoval v tajné činnosti. V současné době zákaz pominul a řád obnovil své veřejné působení.

Zákonopravci z Ostrova Re

Ostrov Re prý leží kdesi v Maranudranu, avšak žádný smrtelný mořeplavec jej dosud neobjevil. Zákonopravci jsou muži nadaní viděním práva a vnitřní silou, která jim umožňuje právo vyslovit tak, aby bylo účinné. Jsou vyhledáváni v západních, severních i jižních krajích, kde je spravedlivých soudců nedostatek a Maghavani ani Palladinové tam často nechodí. Znakem Zákonopravce je dlouhá rovná berla.

Synové Letokruhu

Řád Dřevědů neboli Druidů je velmi starý, avšak svou současnou podobu získal až v tomto Věku. Řád se člení na mnoho bratrstev a společenstev, které obývají prakticky všechny lesy a hvozdy Grandu a chrání je proti zkáze.

Zvířetníci

Stráží Zvíře v člověku a Člověka ve zvířeti. Ochraňují tajemství hranice mezi lidskou a zvířecí říší. Svá sídla mají v lesích a tam se přátelí se zvířecími náčelníky a mudrci. Ovládají rozličné proměny a lidé vyhledávají jejich rady v mnohých otázkách.

Řád Strážců Pěti Prvků

Magikové studující čáry pěti elementů se seskupují do Řádu Elementárů. Nosí pláště příslušné barvy a střihu, okolo pasu šerpu odpovídající elementu, který ovládají. Jednotlivým živlům patří rituální předměty, které mají mágové u sebe - meč, hůl, prsten, amulet, obroučka. Kapituly Řádu bývají ve všech větších městech. Centrem Řádu je Pětivěží v Sairis.

 

Slovutný Řád Bardů

Pěvci jsou vítáni na každém dvoře. Dovedou pobavit i poučit a jejich hudba umí být vzrušující, konejšivá, léčivá nebo dokáže ukolébat ke spánku. Řád má své sídlo neznámo kde, bardové se mezi sebou znají neznámo odkud a zdá se, jakoby neměli ani žádnou hierarchii a organizaci. Přesto se kamsi odcházejí učit a dlouhé roky tam věnují tréninku paměti, básnické výmluvnosti a hledáním pramenu inspirace. Říká se, že každý bard dovede hovořit plynně ve verších, pokud si to přeje a že je to jazyk, kterým se hovoří v kapitule jejich řádu, ať už je to kdekoliv.

Zpět